ویدیوی لایوهای هفتگی

جلسه‌ی دوم (طراحی تلاش و فعالیت در دبستان)