ویدیوی لایوهای هفتگی

جلسه‌ی اول (برقراری ارتباط با دانش‌آموز از اول مهر)