ویدیوی لایوهای هفتگی

جلسه‌ی نهم‌ (چطوری، بهتر از گذشته به مدرسه برگردیم؟)