ویدیوی لایوهای هفتگی

جلسه‌ی هشتم (چطور به جای معلم مقلد معلم متفکر باشیم؟)