ویدیوی لایوهای هفتگی

جلسه‌ی هفتم (چطور بی دردسر و به دردبخور طرح درس بنویسیم؟)