ویدیوی لایوهای هفتگی

جلسه نوزدهم (در جلسه‌ی اول با اولیا، چی کار کنم؟)